L’element bàsic, indiscutible, de la societat històrica catalana no és l’home, és la casa... Casa i família, mas i terra, vet ací el poderós enreixat de la subestructura social catalana abans i després del segle XIV, àdhuc fins als nostres dies, quan és més combatuda per l’atracció de les grans ciutats, la prevalença dels impulsos individuals, la disgregació introduïda per l’establiment de les indústries i la invasió de pràctiques capitalistes en la propietat i en el conreu del camp.

Jaume Vicens i Vives
Notícia de Catalunya, 1954

És sens dubte el problema arqueològic més difícil el refer el que fou l’habitació humana: la casa. És per una part l’obra menys documentada; per altra part és la que retrata millor la vida real, és l’obra arquitectònica que reflecteix més bé la manera de ser del poble. Sovint en la Història de l’Arquitectura el temple és fet amb un art aristocràtic, amb un art de pocs; la casa és sempre obra de tothom, art popular, sortit de la mateixa vida; el temple de vegades és obra d’art estranger: la casa és art nacional, com sortit de la pròpia terra.
Josep Puig i Cadafalch
L’Arquitectura Romànica a Catalunya, 1911


Per a la restauració de la nostra arquitectura nacional no podem despreciar l’estudi de les nostres masies. Jo crec que, referent a l’art de construir, en les nostres masies s’ha conservat viva la tradició fins molt modernament; per tant, l
’estudi de les nostres masies és un dels punts de partida de l’arquitecte que vulgui estar dins l’honrosa tradició catalana de l’art de construir, per caminar cap a la futura glòria del nostre art nacional.

Josep Danés i Torras
Estudis Universitaris Catalans, volum V, 1911

La casa és la primera creació d’un poble. Amb les seves parets i finestres, amb els seus sostres i teulats, la casa és com un rostre; és el rostre de la terra, de la pàtria; és com el mirall de la seva gent...
Joaquim de Camps i Arboix
La masia catalana, 1959

El present de l’antiga i tradicional masia és trist, però el seu esdevenidor és d’allò més negre.
Josep Gibert
La masia catalana, 1947