Catàleg d'arquitectura rural de l'Alt i el Baix Empordà

 

 

 

El primer objectiu del catàleg és inventariar els elements que formen l'arquitectura rural, situar-lo en el seu context territorial. A partir d'aquí podem conèixer, en clau de passat i de present, la realitat física del territori. La proposta de registre i estudi són tots aquells elements de l'arquitectura rural que s'hagin pogut salvar de l'abandó, l'enrunament i la desaparició, un procés que, malauradament, ha afectat moltes cases durant les darreres dècades. Així com tots aquells que havent desaparegut se’n pugui documentar l’existència a través dels arxius documentals i els fotogràfics.

No ens podem oblidar, tampoc, del patrimoni documental que moltes de les cases conserven i que configuren la història del mas i del seu entorn immediat amb dades i noms concrets. Si, tractats aïlladament, la seva importància ja és prou significativa, interrelacionats amb altres documents—de cases veïnes i llunyanes, d'arxius i d'esglésies—esdevenen peces cabdals en la reconstrucció del nostre passat col·lectiu.

L'objectiu és analitzar l'estat de l'arquitectura rural de l'Alt i el Baix Empordà. Hem seleccionat aquestes comarques perquè inclouen, d'una banda, zona costanera afectada per la pèrdua de sòl d'alt valor productiu a causa del creixement urbà i, de l'altra, zona rural a l'interior que encara manté la seva integritat i on la masia omple immensament el terreny.

El catàleg és el document que determina la tipologia arquitectònica de cada comarca, i n’identifica els valors arquitectònics, històrics, sociològics i paisatgístics.

L'activitat es centra en:

a) La identificació dels elements a catalogar.

b) La realització del treball de camp.

c) Estudi tipològic i de la situació actual.

Projecte realitzat amb la col·laboració de: