Rehabilitació de les masies

  • Aproximar i facilitar els serveis de revisió amb la implementació dels mecanismes necessaris per tal d'establir les condicions adequades per a la rehabilitació de les masies i les cases de pagès.

    El nostre equip tècnic especialitzat inspeccionarà la construcció, en determinarà les possibles anomalies i elaborarà un dictamen tècnic sobre l'estat de conservació i el manteniment de l'edifici, on es detallaran les reformes més adients.

    Oferim els serveis d'assessorament que ajudaran a fer la rehabilitació amb criteris de qualitat i eficàcia, i adequats a la necessitat de cada edifici. Només amb aquesta mesura n'és possible la recuperació i el manteniment de l'activitat.

    Rehabilitar edificis i mantenir-los és invertir en qualitat de vida.

Allò que cal fer en primer lloc – simultàniament amb l’inventari i l’estudi del patrimoni abandonat o amb risc de desaparició – és crear unes condicions de vida acceptables per a una família. D’una banda, cal que l’accés a les noves tecnologies sigui possible des de qualsevol punt de la nostra complicada orografia. D’una altra, hi ha la qüestió dels accessos físics: moltes masies perdudes no tenen camins o pistes en condicions per arribar-hi. Tampoc no hem d’oblidar que en la majoria dels masos abandonats no hi ha electricitat ni aigua corrent. Cal fer unes despeses en inversions monumentals abans de posar-se a rehabilitar un mas.

Hi ha puristes a qui els semblen un despropòsit els intents de transformar els usos dels masos en restaurants, cases de colònies, hotels rurals... Però hem de pensar que, de moment, aquesta és una de les poques vies amb vista a la rehabilitació. Si l’Administració no arriba tot sovint a poder fer front als problemes del deteriorament que presenta, posem per cas, el nostre patrimoni arquitectònic romànic o modernista, com podem esperar que intervingui directament en un patrimoni de titularitat privada inabastable? I poc i mal conegut, tot sigui dit. Per tant, aquests nous usos són lloables i demostren una capacitat d’iniciativa remarcable.

L’única qüestió que, en aquest sentit, ens ha de preocupar és de quina manera l’arquitecte, l’aparellador o el constructor intervenen en una rehabilitació que ha de servir per adequar unes construccions i uns habitatges a les necessitats d’aquests nous usos. Aquest és un problema que crema.