La FUNDACIÓ MAS I TERRA, FUNDACIÓ PRIVADA fou creada el 28 de març de 2003 per a temps indefiniti amb domicili a l’Escola de Pegueroles de Navès (Solsonès, Lleida) amb la finalitat principal de dur a terme actuacions encaminades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

La raó que ens dugué a crear la fundació és que, sortosament, som un país en què, de patrimoni, n'hi ha molt i de molt diversa mena, però que ha sofert una tria d'allò que s'ha d'inventariar i conservar de manera selectiva, deixant de banda alguns elements que també formen part del nostre passat però als quals no s'ha donat prou valor històric i cultural. Amb seguretat un dels oblits més importants han estat les masies. Aquestes han ocupat un lloc destacat a la vida quotidiana i sempre han estat lligades al passat històric, fins i tot donant fe d'esdeveniments. Conserven un significat cultural que ens acosta al passat del seu entorn i de les quals podem descobrir valors diversos: tenen un valor sociològic que reflecteix les formes de vida de l'home al llarg del temps; un valor artístic com a obra d'artesania humana i manifestació de diferents estils; i una càrrega simbòlica que es manifesta en la decoració, els materials utilitzats, la tipologia i les formes.

La recuperació del patrimoni arquitectònic és un benefici incalculable per a la cultura catalana, atès que és el testimoni d'una manera de ser d'un poble, és l'art popular i nacional sortit de la pròpia terra, arrelat a les tradicions, a l'idioma, a la història, a la cultura, als costums, representatiu del medi on es formà i visqué. La bellesa del món rural es troba en la seva diversitat, en els seus contrastos i en la definició de la seva identitat.

 

 • Patronat

  President: Joan Maluquer i Ferrer
  Vicepresident: Ramon Clotet i Vilalta
  Secretària: Ester Viñuales i Granel
  Vocals: Pilar Barrachina i García
  Dolors Bruguera i Bellmunt

  Directora: Marta Lloret i Blackburn

 • Lluís Auquer (arquitecte)
  Joan Becat (geògraf, UP)
  Jordi de Bolòs (historiador, UdL)
  Joan Curós i Vilà (arquitecte, UPC)
  Joan Peytaví i Deixona (historiador, UP)
  Antoni Pladevall i Font (historiador, IEC)
  Anna Pujadas i Matarín (historiadora de l'art, UPF)
  Miquel del Rey (arquitecte, UPV)
  Joan Tuneu i Torres (historiador)
  Joan Tort i Donada (geògraf, UB)

 • La fundació té per objecte promoure les actuacions destinades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural dels Països Catalans.

  a) L'elaboració d'un inventari de les masies i construccions annexes, per a conèixer-ne el nombre i l'estat exacte.

  b) La realització d'un estudi científic: Fitxa de catalogació i elaboració de les tipologies de masies.

  c) Fer conèixer el patrimoni arquitectònic. Ensenyar a recuperar i valorar el patrimoni de les masies.

  d) Fomentar-hi la sensibilització, car és part integrant del patrimoni etnològic del país i de la història de les nostres famílies

  Constitució de l’entitat:
  28 de març del 2003.

  Número d’inscripció: 1989 del Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, data d’inscripció 10/06/2004.

  Estatuts

   

 • La Fundació Mas i Terra té per objecte:

  a) Promoure les actuacions destinades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural dels Països Catalans.

  b) Promoure tot tipus de publicacions, sigui quin sigui el seu suport, relacionades amb la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

  c) Col·laborar amb altres entitats i associacions que tinguin interessos o afinitats similars.

  d) Promoure i participar en la creació de centres d'estudis i de recerca específics, de delegacions i de societats que, amb les mateixes finalitats, operin en aquest àmbit.

  e) Dur a terme i prestar suport a tot tipus d'activitats encaminades a promocionar i afavorir el coneixement i la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

  f) Assessorar i dur a terme estudis i informes relacionats amb les activitats que li són pròpies.

  g) Concedir premis, beques i ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies i difondre'n, mitjançant publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals, els resultats.

  h) Organitzar cursos i promoure la formació en tècniques de construcció tradicionals, la iniciació a la rehabilitació i la restauració d'edificis, la recuperació d'antics oficis i l'organització de seminaris monogràfics i conferències.

  i) De manera directa o mitjançant la cooperació amb tercers, promoure i realitzar la recuperació i la rehabilitació de construccions històriques i dels paratges naturals i, d'acord amb les finalitats expressades en aquests estatuts, la seva explotació.

  j) Elaborar plans sobre avaluació de la situació i estat de les masies i les cases de pagès, rehabilitació de masies, viabilitat econòmica de les cases de pagès mitjançant el turisme rural i els hotels rurals, i implantació i promoció de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en el medi rural.

  k) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

 • •  La realització de l'inventari i catalogació de 5.942 edificis de les zones estudiades.

  •  L'estudi tipològic d'aquests immobles a través d'estadístiques i la seva posterior comparació amb les altres zones.

  •  La difusió de l'estudi de la masia a través de l'organització de jornades d'arquitectura rural, una pàgina web, la publicació de llibres i la realització d'exposicions amb els resultats de l'estudi.

  •  Integrar millor la protecció, la valoració del patrimoni dins la perspectiva local del desenvolupament.

  •  Donar a conèixer el conjunt d'elements que constitueixen l'arquitectura rural i el seu entorn com a part integrant del patrimoni cultural amb la finalitat de sensibilitzar a la comunitat sobre els seus valors i la necessitat de la seva preservació. Difondre el patrimoni cultural de les zones estudiades i iniciar relacions amb altres comarques.

  •  Fomentar la preservació, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural comú. Aquesta activitat és conseqüència de l'interès per la conservació del patrimoni cultural del medi rural, aquesta necessitat s'emmarca en el respecte al paisatge, la identitat històrica dels edificis i en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

  •  A través de la difusió de l'arquitectura rural, aconseguir la promoció del turisme cultural fomentant el coneixement d'aquest i la creació de rutes culturals.

  •  L'establiment de plans de protecció, rehabilitació i revitalizació del patrimoni arquitectònic a través de la seva difusió.

  •  La promoció de l'interès social per la protecció del patrimoni amb la finalitat de preservar la identitat del territori i de les persones que l'habiten.

 • El 23 de maig del 2003 signàrem un conveni marc de col·laboració en els camps científics i tecnològics d’interès comú amb la Universitat Politècnica de Catalunya.
  El 10 de juny del 2004 signàrem un conveni amb la Fundació Universitat Catalana d’Estiu per a l’elaboració del projecte Estudi de l’Arquitectura Rural de la Garrotxa i el Solsonès.
  El 30 de juny del 2004 signàrem un conveni de col·laboració amb el Centre Excursionista de Catalunya per l’intercanvi d’informació referent a l’Estudi de la Masia Catalana.
  El 27 de setembre del 2004 signàrem un conveni específic amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’elaboració del projecte Estudi de l’Arquitectura Rural de la Garrotxa i el Solsonès.
  El 25 de novembre del 2004 signàrem un conveni de col·laboració amb la Fundació Nicolau M. i Montserrat Rubió i Tudurí per a dur a terme el projecte de Restauració de la Conca del Fluvià.
  El 26 de juliol del 2004 signàrem un conveni de cooperació educativa amb la Universitat Pompeu Fabra per a l’elaboració del projecte Estudi de l’Arquitectura Rural de la Garrotxa i el Solsonès.
  El 19 d’abril del 2005 signàrem un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per a l’elaboració i redacció del catàleg de masies a preservar, en el marc del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació.
  El 4 de maig del 2006 signàrem un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pallejà per a l’elaboració del catàleg de masies situades en sòl urbà.
  El 14 d’abril del 2007 signàrem un conveni de cessió de l’Escola de Pegueroles amb l’Ajuntament de Navès per un termini de 8 anys. La Fundació Mas i Terra elaborà el catàleg de masies del municipi i el lliurà l’any 2006.
  El dia 11 d’abril del 2008 les entitats Centre d’Estudis Ribagorçans (Aragó), Fundació Mas i Terra (Catalunya), Obra Cultural de Menorca (Illes Balears), Associació Universitat Catalana d’Estiu (Llenguadoc-Rosselló), Societat Andorrana de Ciències (Andorra) i Obra Cultural de l’Alguer (Itàlia) signàrem un conveni de col·laboració per a dur a terme la creació de la Xarxa d’Arquitectura Rural.
  El 20 de juliol del 2009 signàrem un conveni de col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya per a l'elaboració i redacció del catàleg de masies a preservar, en el marc del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació.
  El 4 de novembre del 2010 signàrem un conveni amb l’Obra Social Unnim per a la realització del projecte Masies del Montseny.