FINALITATS FUNDACIONALS

La Fundació Mas i Terra té per objecte:

a) Promoure les actuacions destinades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural dels Països Catalans.

b) Promoure tot tipus de publicacions, sigui quin sigui el seu suport, relacionades amb la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

c) Col·laborar amb altres entitats i associacions que tinguin interessos o afinitats similars.

d) Promoure i participar en la creació de centres d’estudis i de recerca específics, de delegacions i de societats que, amb les mateixes finalitats, operin en aquest àmbit.

e) Dur a terme i prestar suport a tot tipus d'activitats encaminades a promocionar i afavorir el coneixement i la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

f) Assessorar i dur a terme estudis i informes relacionats amb les activitats que li són pròpies.

g) Concedir premis, beques i ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies i difondre’n, mitjançant publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals, els resultats.

h) Organitzar cursos i promoure la formació en tècniques de construcció tradicionals, la iniciació a la rehabilitació i la restauració d'edificis, la recuperació d'antics oficis i l'organització de seminaris monogràfics i conferències.

i) De manera directa o mitjançant la cooperació amb tercers, promoure i realitzar la recuperació i la rehabilitació de construccions històriques i dels paratges naturals i, d’acord amb les finalitats expressades en aquests estatuts, la seva explotació.

j) Elaborar plans sobre avaluació de la situació i estat de les masies i les cases de pagès, rehabilitació de masies, viabilitat econòmica de les cases de pagès mitjançant el turisme rural i els hotels rurals, i implantació i promoció de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en el medi rural.

k) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.